Psalm 87

De heerlijkheid van Sion
1 Een psalm, een lied van de zonen van Korach. Zijn fundament rust op de heilige bergen. 2 De HEERE heeft de poorten van Sion lief boven alle woningen van Jakob. 3 Zeer heerlijke dingen worden over u gesproken, stad van God! Sela 4 Ik noem Rahab en Babel onder wie Mij kennen; zie, de Filistijn en de Tyriėr, met de Cusjiet: die zijn daar geboren. 5 Van Sion wordt gezegd: Man voor man is erin geboren. De Allerhoogste Zelf doet haar standhouden. 6 De HEERE telt hen erbij, wanneer Hij de volken opschrijft, en zegt: Deze is daar geboren. Sela 7 De zangers evenals zij die in reien dansen, zingen: Al mijn bronnen zijn in u!